Pytania i Odpowiedzi

Pytanie nr 1

Pytanie oferenta:
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na budowę hal w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” prosimy o informację, czy w odniesieniu do Załącznika nr 1 Specyfikacji Warunków Przetargu punkt 2, przewidują Państwo możliwość negocjowania Projektu Umowy lub ewentualnie istnieje możliwość nie złożenia tego oświadczenia?

Odpowiedź Operator Sp. z o.o.:
Przewidujemy możliwość negocjowania warunków i zapisów umowy na etapie negocjacji. W załączniku nr 1 do SWP pkt 2 akceptują Państwo jedynie wzór/projekt umowy (który będzie przedmiotem uzgodnień) a nie wersje ostateczną.

Pytanie nr 2

Pytanie oferenta:
W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi oraz zapisów Specyfikacji Warunków Przetargu pkt 3.2 e)(forma wadium) oraz 3.5 a)(zwrot wadium) prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku wyboru naszej oferty, ale braku porozumienia w negocjacji finalnego kształtu umowy, a w konsekwencji nie podpisania umowy, wadium zostanie zwrócone Wykonawcy?

Odpowiedź Operator Sp. z o.o.:
W przedstawionej przez Państwa sytuacji zostanie zwrócone wadium.

Pytanie nr 3

Pytanie oferenta:
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących terminu ważności oferty – w SWP pkt 10 wpisano 90 dni, a w załączniku nr 1 do SWP wpisano 60 dni?

Odpowiedź Operator Sp. z o.o.:
Właściwym terminem ważności oferty jest termin wskazany w SWP tj. 90 dni. Treść załącznika nr 1 zostanie zmieniona i umieszczona na stronie internetowej Operator ARP Sp. z o.o.

Pytanie nr 4

Pytanie oferenta:
Jaka jest zakładana minimalna powierzchnia części socjalno-biurowej?

Odpowiedź Operator Sp. z o.o.:
Inwestor nie wskazywał powierzchni części socjalno-biurowej. Każdy z Wykonawców powinien zaproponować optymalną powierzchnie części socjalno-biurowej w Planie Koncepcyjnym o którym mowa w pkt. 6.2.1. b). Zaproponowana powierzchnia cześć socjalno-biurowa powinna zabezpieczać pełną obsługę planowanej inwestycji uwzględniając proponowaną powierzchnie zespołu hal.

Pytanie nr 5

Pytanie oferenta:
Prosimy o wyjaśnienie zapisu Warunków Technicznych punkt 16 „Pomieszczenia socjalne wyposażone w niezbędne urządzenia"?

Odpowiedź Operator Sp. z o.o.:
Odsyłamy do Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).