18.01.2018

Usługa dot. wycinki drzew w Popowie k/Serocka

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (Oferta) na wykonanie usługi polegającej na wycięciu i usunięciu wszystkich drzew i krzewów rosnących na działkach drogowych o numerach ewidencyjnych 3351, 3355, 1456 i 2064/2 – częściowo (na odcinku od działki 2064 do miejsca połączenia z działką 3555, włącznie), obręb 0030 Popowo-Letnisko, gmina Somianka, powiat wyszkowski oraz wycięciu i usunięciu wskazanych złomów i wywrotów, znajdujących się na ww. działkach i na działkach z nimi sąsiadujących (Usługa

Zakres Usługi obejmuje:

wycinkę wszystkich krzewów i drzew na wyznaczonym obszarze, w tym drzew, których obwody pni mierzone na wysokości 130 cm od poziomu gruntu wynoszą:

1. sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L) - 55 cm, 94 cm, 80 cm, 110 cm, 200 cm, 150 cm, 80 cm, 82 cm, 140 cm, 80 cm, 63 cm, 79 cm, 84 cm, 66 cm, 74 cm, 99 cm, 123 cm, 90 cm, 120 cm, 115 cm, 119 cm, 88 cm, 79 cm, 125 cm, 98 cm, 90 cm;
2. brzoza brodawkowata (Betula pendula) - dwupniowa: 90 cm i 50 cm, 120 cm, 115 cm, 88 cm, 87 cm, 76 cm, 95 cm, 74 cm, dwupniowa: 110 cm i 95 cm, dwupniowa: 80 cm i 69 cm oraz
3. ok. 200 szt. krzewów i drzew o obwodzie pni nie przekraczającym 50 cm na wysokości 5 cm od poziomu gruntu,
4. złomów i wywrotów, znajdujących się na ww. działkach i na działkach z nimi sąsiadujących, w ilości 15 szt.
a także
5. usunięcie i zagospodarowanie drewna pochodzącego z przeprowadzonej wycinki (kłody, konary, gałęzie);
6. uprzątnięcie terenu.

Wycinka i ewentualne frezowanie pni zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający pozostawienie pniaka (karpy) na głębokości min. 5 cm pod poziomem gruntu.
W ramach zawartej umowy Wykonawca Usługi nabędzie na własność drewno pozyskane przy wycince, którego wartość uwzględni w ryczałtowej cenie ofertowej za wykonanie Usługi.

W Ofercie należy osobno podać cenę łączną ryczałtową za wyżej określony zakres robót (Usługę) oraz ceny jednostkowe cięcia wraz z zagospodarowaniem drewna dla niżej wymienionych obwodów pni mierzonych na wysokości 130 cm od poziomu gruntu:
1. do 50 cm
2. od 51 do 90 cm
3. od 91 do 125 cm
4. od 126 do 189 cm
5. od 190 do 250 cm
6. od 251 do 315 cm

Powyższe ceny jednostkowe znajdą zastosowanie jedynie do sporządzania wyceny robót przy ewentualnym zwiększeniu ich zakresu o inne tereny (działki) i nie będą stosowane do sprawdzenia bądź weryfikacji ceny Usługi.
Termin wykonania wycinki – do 25.02.2018 r. Termin wykonania całej Usługi, z wywózką drewna i uporządkowaniem terenu – do 28.02.2018 r.
Przed złożeniem Oferty na wykonanie usługi Oferent dokona oględzin miejsca jej wykonania, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, co potwierdzi w oświadczeniu stanowiącym część Oferty.
W sprawie przeprowadzenia oględzin, o których mowa powyżej oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Krzysztofem Maciaszkiem - Ekspertem w spółce Operator ARP, nr tel.: 22 358 55 13, kmaciaszek@operatorarp.pl
Zamawiający posiada decyzję Wójta Gminy Somianka z dnia 23.11.2017 r. zezwalającą na usunięcie drzew.
Niniejsze postępowanie ofertowe nie podlega rygorom ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności potrzebnej do wykonania Usługi i potwierdzą to odpowiednim dokumentem, np. zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, który dołączą do składanej oferty,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują sprzętem i zapleczem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania Usługi, co potwierdzą poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w treści swojej Oferty.
Z wybranym Oferentem Operator ARP sp. z o.o. zawrze umowę na wykonanie Usługi. Płatność nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po protokolarnym odbiorze usługi, w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego. Prosimy o przesłanie Oferty, sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia, do dnia 16 stycznia 2018 r., na adres mailowy: biurowwa@operatorarp.pl

Oferta dla swojej ważności powinna być wysłana lub podpisana i wysłana jako załącznik, przez osoby do tego umocowane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Oferentami ustnych lub pisemnych negocjacji cen i pozostałych elementów Oferty.
Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru Oferty bez podawania jego uzasadnienia żadnemu z podmiotów składających Ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania rozpoczętego niniejszym zaproszeniem bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, w tym kosztów przygotowania Oferty, którą Oferent składa na własne ryzyko.
O wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje tylko podmiot, którego Oferta zostanie wybrana.

Inne zamówienia

  • Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych we Wrocławiu
  • CPP KUCELIN
Zobacz wszystkie