19.02.2018

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych we Wrocławiu

Spółka zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zadania „Remont pomieszczeń piwnicznych mający na celu usunięcie wilgoci ze ścian oraz posadzki w piwnicy i suterenie budynku oraz zabezpieczenie przed dalszym zawilgacaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Wita Stwosza 15/15a we Wrocławiu”.  

Spółka zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zadania „Remont pomieszczeń piwnicznych mający na celu usunięcie wilgoci ze ścian oraz posadzki w piwnicy i suterenie budynku oraz zabezpieczenie przed dalszym zawilgacaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Wita Stwosza 15/15a we Wrocławiu”.  

Operator ARP sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7

zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie zadania „Remont pomieszczeń piwnicznych mający na celu usunięcie wilgoci ze ścian oraz posadzki w piwnicy i suterenie budynku oraz zabezpieczenie przed dalszym zawilgacaniem pomieszczeń 
w budynku przy ul. Wita Stwosza 15/15a we Wrocławiu”.  

 

Prace do wykonania w pomieszczeniach piwnicznych i sutereny budynku przy ul. Wita Stwosza 15/15a we Wrocławiu.

(jako przykładowe do zastosowania preparaty podano produkty f-my Schomburg, dopuszcza się jednak stosowanie innych, równorzędnych technologii)

Usunięcie istniejących zasoleń na ścianach poprzez skucie tynków lub wyprawy malarskiej bądź płytek do wysokości ok. 1,0 m powyżej wysoleń wraz 
z oczyszczeniem ścian szczotkami drucianymi i osuszeniem np. przy użyciu wytwornic gorącego powietrza.

Przesmarowanie oczyszczonych powierzchni preparatem do neutralizacji szkodliwych soli w konstrukcji budowli wg wskazańproducenta zastosowanego środka oraz odgrzybić np. preparatem impregnacyjnym o nazwie Esco-Fluat. Sole, które po tym zabiegu ewentualnie wykrystalizują się na powierzchni ściany, usunąć „na sucho”.

Odkażenie mechanicznej instalacji wentylacyjnej (zlecenie dla wyspecjalizowanej 
w tym zakresie firmy).

Nałożenie na oczyszczone i osuszone ściany tynku renowacyjnego np. 
o nazwie Thermopal-SR44
 do wysokości 1,0m, zagruntowanie go środkiem gruntującym np. o nazwie Tagosil-G. i pomalowanie go farbami krzemianowymi np. Tagosil-Profi.

W pierwszej fazie wykonać obrzutkę warstwą szczepną (tynk podkładowy). Do cementu dodać środek np. Asoplast-MZ w ilości 200 g/m2 (w celu zwiększenia przyczepności). Dla uzyskania gładkiej powierzchni nałożyć paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy grubości 3mm, np. Thermopal- FS33. Tynki renowacyjne należy założyć wszędzie tam, gdzie występująwysolenia, czyli przede wszystkim 
w pomieszczeniach znajdujących się w piwnicach, choć w niektórych przypadkach również na parterze/suterenie, a także po zewnętrznej stronie budynków (ściana klatki schodowej sutereny).

Wykonanie izolacji poziomej zawilgoconych ścian w rejonie posadzek jako przeponę wykonaną metodą krzemianowej iniekcji niskociśnieniowej, używając płyn hydrofobowy na bazie związków krzemu (krzemianów metali alkalicznych). Otwory iniekcyjne o średnicy 16 mm rozmieścić w rozstawie co 12,5 cm. Izolację poziomą należy wykonać od strony wewnętrznego lica ścian zewnętrznych w pasie 15 cm nad posadzką. Długość otworów przyjąć równą wymiarowi grubości ściany pomniejszonemu o 5 cm. W zależności od stosowanej technologii lub producenta wykonuje się jeden lub kilka rzędów otworów.

Dla osiągnięcia maksymalnego efektu skuteczności iniekcji konieczne jest zintegrowanie tej metody z osuszaniem mikrofalowym pasa ściany, wzdłuż przebiegu linii otworów iniekcyjnych. W strefie iniekcji wilgotność przegród należy obniżyćdo poziomu 6 - 8 % wilgotności masowej.

Uwaga: Izolacji poziomej nie należy wykonywać metodą iniekcji krystalicznej, polegającej na wypełnianiu otworów zaczynem cementowym z dodatkiem aktywatora krzemianowego,
z uwagi na degradację ścian w wyniku tworzących się związków soli.

Wykonanie izolacji pionowej z mikrozaprawy uszczelniającej – np. Aquafin 2K, na licu wewnętrznym ściany, pomiędzy pasem otworów iniekcyjnych a poziomem posadzki w piwnicach/suterenie. Izolację tę należy wykonać na wcześniej położonym tynku podkładowym z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność np. Asoplast MZ.

Zerwanie obecnej posadzki w pomieszczeniach piwnicznych i położenie nowej, po uprzednim wykonaniu izolacji poziomej z mikrozaprawy uszczelniającej – np. Aquafin 2K z wywinięciem na ścianę min. 15 cm.

Uzupełnienie ubytków w wyprawie tynkarskiej ściany zewnętrznej klatki schodowej sutereny, powstałe po kołkach siatki pod pnącze, a także przy listwie startowej izolacji termicznej, zabezpieczyć/oddylatować ścianę stykającą się z gazonami z pnączami.

Sprawdzenie drożności rury spustowej w narożu patio przy klatce schodowej od strony sąsiada (budynek przy ul. Wita Stwosza 16).

Uwaga: Do obliczeń proszę przyjąć ręczne wykonanie posadzki w piwnicy.

W ofercie prosimy o podanie zastosowanej technologii/systemu.

Ze względu na zamierzony przez inwestora jak najkrótszy czas wyłączenia 
z użytkowania windy osobowej (remont posadzki i ścian w maszynowni dźwigu) dopuszcza się użycie innych materiałów zgodnych z zastosowaną technologią, przyspieszjących wiązanie mikrozaprawy uszczelniającej i tynków renowacyjnych – w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim.

Z powyżej wymienionego powodu zostanie we współpracy z wykonawcą opracowany harmonogram robót, który będzie przez wykonawcę bezwzględnie przestrzegany.

Obowiązki ciążące na Wykonawcy.

1. Wykonanie Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności prawa budowlanego oraz dotyczącymi ochrony środowiska i innych przepisów, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością i zasadami bezpieczeństwa, zachowując dobrą jakość wykonania i właściwą organizację pracy podczas realizacji Umowy. 

2. Przestrzeganie wszystkich obowiązujących w Polsce przepisów prawa i wytycznych 

z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) w trakcie prowadzenia prac.

3. Wykonywanie prac pod bieżącym nadzorem Zamawiającego, a w miarę konieczności, zgodnie z jego wskazówkami i wytycznymi, do których Wykonawca jest obowiązany się stosować. Wszelkie wątpliwości, co do sposobu wykonywania Umowy Wykonawca niezwłocznie będzie uzgadniał z Zamawiającym.

4. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o postępach w pracy oraz o wszelkich przeszkodach wpływających na przesunięcie terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji Umowy. 

5. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy podjęcie działań niezbędnych w celu poinformowania potencjalnie zagrożonych pracowników o przewidywanych zagrożeniach lub ryzykach, przeszkolenie ich na temat działań, jakie należy podjąć w celu zminimalizowania potencjalnych obrażeń ciała lub szkód wynikających z przewidywanych zagrożeń lub ryzyka oraz przygotowanie tych osób tak, by były one w stanie zareagować we właściwy sposób w razie wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia. 

 Uprawnienia Wykonawcy przed złożeniem oferty.

Dokonanie we własnym zakresie i na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, oględzin i pomiarów pomieszczeń.

Oferta.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania Umowy Wykonawca złoży oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem Nieruchomości i nie występują żadne przeszkody mogące wpłynąć na zmianę terminu wykonania Umowy lub na zmianę zakresu Umowy, a także na zmianę Wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Oferta powinna zawierać kosztorys na pełny zakres robót i materiałów.

3. Oferta powinna zawierać termin wykonania pełnego zakresu robót.

4. Kompletne oferty należy składać na adres Spółki Operator ARP Sp. o.o. we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 15, 50-148 Wrocław w terminie do dnia 15.03.2018 roku do godziny 16.00 (decyduje data wpływu oferty do Spółki), lub przesłać skan oferty (najlepiej w formacie pdf) na adres email: wsudol@operatorarp.pl

Termin składania ofert został przesunięty na 19.03.2018 r. do godz. 16:00.

Zamawiający zapewnia dostęp do energii elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach

Oględzin pomieszczeń  przeznaczonych do remontu, można dokonywać we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 15  w godz. 9:00-15:00 po uprzednim umówieniu się. Na miejscu do wglądu jest wykonana przez zarządzającego budynkiem ekspertyza techniczno-budowlano-mykologiczna.

Osoba do kontaktu: Ewelina Kowalewska, tel.: 71/780 66 23, tel. kom. 512 09 09 20,  adres email: ekowalewska@operatorarp.pl 

  Operator ARP sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

• unieważnienia niniejszej oferty lub postępowania rozpoczętego niniejszą ofertą w każdej chwili bez podawania przyczyn. 

• swobodnego wyboru Oferenta bez prezentowania żadnemu podmiotowi składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru bądź odrzucenia danej Oferty lub jej unieważnienia,

Podmiotom składającym Ofertę nie będą zwracane żadne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Podmiot składający Ofertę dokonuje tej czynności na własne ryzyko. Oferta dla swojej ważności powinna być podpisana przez osoby umocowane.

Zobacz przedmiar

Inne zamówienia

  • Usługa dot. wycinki drzew w Popowie k/Serocka
  • CPP KUCELIN
Zobacz wszystkie