Sprzedaż lokalu przy ul. Twardej 44 w Warszawie

Operator ARP Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży:

 

nieruchomość lokalową o powierzchni użytkowej 346,48 m2, położoną na parterze w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Starówka ” przy ul. Twarda 44 w Warszawie.

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA4M/00436198/4.

Kontakt w sprawie szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pod nr. tel. 22 358 55 00

Plan zagospodarowania lokalu znajduje się TUTAJ

Oferty (z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”) należy dostarczyć do sekretariatu Operator ARP Sp. z o.o. bądź przesłać na adres: 00-236 Warszawa,  ul. Świętojerska 5/7, w terminie do dnia 22.06.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do spółki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 r.

Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia w formie pisemnej, zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.”, zamieszczonym na stronie www.operatorarp.pl zakładka: regulamin sprzedaży. W zakładce: formularze dostępne są wzory dokumentów do pobrania.

Negocjacje z oferentami  przeprowadzi powołany do tego celu Zespół negocjacyjny w siedzibie spółki:  00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

Opłatę z tytułu kosztów przygotowania i obsługi transakcji zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.”, w wysokości 2 000,00 zł, należy wnieść na rachunek bankowy Spółki nr 48 1020 1013 0000 0602 0370 4335.

Oferenci, którzy spełnią warunki formalno - prawne wynikające z „Regulaminu sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu ich ofert do dalszego postępowania w terminie do dnia  26.06.2020 r.

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego  postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Operator ARP Sp. z o.o. ma prawo swobodnego wyboru Oferty bez prezentowania żadnemu podmiotowi składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia postępowania rozpoczętego Zaproszeniem.

Spółka Operator ARP o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego poinformuje tylko podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Sprawdź szczegółowe informacje o lokalizacji

Zobacz na mapie

Ogłoszenia z inwestycji:
Nieruchomości - działki pod inwestycje w Częstochowie

Znajdź informację na temat:
rozpoczętych przez nas procedur przetargowych dotyczących, ogłoszeń najmu/dzierżawy oraz pozostałych ogłoszeń związanych m.in. z zakupami towarów i zlecaniu usług przez Spółkę.

 • Sprzedaż

  Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek w Częstochowie

 • Wynajem

  Ogłoszenie o przetargu na najem powierzchni magazynowo-przemysłowej

 • Wynajem

  Powierzchnie biurowe do wynajęcia w Częstochowie

 • Sprzedaż

  Nieruchomości - działki pod inwestycję w Częstochowie

 • Sprzedaż

  Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Częstochowie

 • Wynajem

  CPP KUCELIN