Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek w Częstochowie

Operator ARP Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży:

 

 • Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej części działek nr 2/708, 10/241 obręb 302 o powierzchni łącznej około 0,1500 ha, położonej w Częstochowie przy ulicy Odlewników.

Dla nieruchomości prowadzone są KW nr CZ1C/00109525/2 oraz KW nr CZ1C/00172010/1.

 

Oferty (z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”) należy dostarczyć do sekretariatu Operator ARP Oddział w Częstochowie bądź przesłać na adres: 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa 11, w terminie do dnia 07.07.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do spółki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2020 r.

 

Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia w formie pisemnej, zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.”, zamieszczonym na stronie www.operatorarp.pl w zakładce: Strefa inwestora – Procedura sprzedaży. W zakładce: Strefa inwestora - Formularze i oświadczenia, dostępny jest druk oferty właściwej wraz z oświadczeniami do pobrania.

Negocjacje z oferentami  przeprowadzi powołany do tego celu Zespół negocjacyjny w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 5/7 lub w Oddziale spółki w Częstochowie, przy ul. Koksowej 11.

 

Opłaty tytułem kosztów przygotowania i obsługi transakcji zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” w wysokości 2.000 zł należy dokonać na rachunek bankowy Spółki nr 48 1020 1013 0000 0602 0370 4335.

 

Oferenci, którzy spełnią warunki formalno - prawne wynikające z „Regulaminu sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu ich ofert do dalszego postępowania w terminie do dnia 09.07.2020 r.

 

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego  postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Operator ARP Sp. z o.o. ma prawo swobodnego wyboru Oferty bez prezentowania żadnemu podmiotowi składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia postępowania rozpoczętego Zaproszeniem.

Spółka Operator ARP o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego poinformuje tylko podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Informujemy, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ul. Świętojerskiej 5/7.

Sprawdź szczegółowe informacje o lokalizacji

Ogłoszenia z inwestycji:
Nieruchomości - działki pod inwestycje w Częstochowie

Znajdź informację na temat:
rozpoczętych przez nas procedur przetargowych dotyczących, ogłoszeń najmu/dzierżawy oraz pozostałych ogłoszeń związanych m.in. z zakupami towarów i zlecaniu usług przez Spółkę.

 • Sprzedaż

  Sprzedaż prawa użytkowania 10 działek w Częstochowie

 • Wynajem

  Powierzchnie biurowe do wynajęcia w Częstochowie

 • Sprzedaż

  Nieruchomości - działki pod inwestycję w Częstochowie

 • Sprzedaż

  Nieruchomość kolejowa zabudowana budynkami w Częstochowie

 • Wynajem

  CPP KUCELIN