Sprzedaż działek w Popowie-Letnisku

 

Operator ARP Sp. z o.o.

oferuje do sprzedaży:

 

położone w miejscowości Popowo-Letnisko, gmina Somianka, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie:

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących działki:

  • nr 583/4 o powierzchni 0,2324 ha,
  • nr 584/1 o powierzchni 0,0002 ha,
  • nr 584/2 o powierzchni 0,3579 ha.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr OS1W/00052671/0.

 

Oferty (z dopiskiem „Oferta na zakup nieruchomości”) należy dostarczyć do sekretariatu Operator ARP Sp. z o.o. w Warszawie bądź przesłać na adres: 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7, w terminie do dnia 15.07.2020 r. Decyduje data wpływu oferty do Spółki. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2020 r.

 

Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia w formie pisemnej, zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.”, zamieszczonym na stronie www.operatorarp.pl w zakładce: Strefa inwestora – Procedura sprzedaży. W zakładce: Strefa inwestora - Formularze i oświadczenia, dostępny jest druk oferty właściwej wraz z oświadczeniami do pobrania.

Negocjacje z oferentami przeprowadzi powołany do tego celu Zespół negocjacyjny w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 5/7.

 

Opłaty tytułem kosztów przygotowania i obsługi transakcji zgodnie z „Regulaminem sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” w wysokości 2.000 zł należy dokonać na rachunek bankowy Spółki nr 48 1020 1013 0000 0602 0370 4335.

 

Oferenci, którzy spełnią warunki formalno - prawne wynikające z „Regulaminu sprzedaży nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o.” zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu ich ofert do dalszego postępowania w terminie do dnia 17.07.2020 r.

 

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Operator ARP Sp. z o.o. ma prawo swobodnego wyboru Oferty bez prezentowania żadnemu podmiotowi składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia postępowania rozpoczętego Zaproszeniem.

Spółka Operator ARP o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego poinformuje tylko podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

 

Sprawdź szczegółowe informacje o lokalizacji

Ogłoszenia z inwestycji:
Działki pod inwestycje w Popowie-Letnisku

  • Brak ofert w inwestycji