Facebook Linkedin

Oferta sprzedaży nieruchomości o ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon Email

Spółka Operator ARP Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu dot. sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu.

 

Szczegóły postępowania:

 1. Sprzedający: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
 2. Prowadzący przetarg: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
 • Forma przetargu: Przetarg pisemny
 1. Przedmiot sprzedaży:
  1. Nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego obejmujące działkę gruntu nr 1/13 obręb 0006 o powierzchni 0,0873 ha oraz działkę gruntu nr 27/15 obręb 0006 o powierzchni 0,0125 ha, położone w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej, o łącznej powierzchni 0,0998 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO2P/00059299/1. Nieruchomość obciążona jest umową najmu. W przypadku przyjęcia oferty i sprzedaży prawa użytkowania, przedmiot sprzedaży objęty będzie prawem pierwokupu.
 2. Cena wywoławcza netto: 1.996.000,00 zł
 3. Wadium: 199.600,00 zł
 4. Minimalną wartość oferty netto ustala się w wysokości 2.015.961 zł
 5. Nieruchomość opisaną w pkt. IV można oglądać codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00 od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 27.09.2023 r., po uprzednim kontakcie z Panią Weroniką Dettloff, tel. 605 228 095.
 6. Oferty należ składać na formularzu, którego wzór dostępny jest w linku:

  Formularz oferty sprzedaży

 • Oferty (z dopiskiem „Oferta nabycia nieruchomości – działka nr 1/13 i działka nr 27/15 – nie otwierać do 02.10.2023 r. do godziny 12.00”) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pod adres: Operator ARP Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa, w terminie do dnia 29.09.2023 r. do godz. 13.00. Decyduje data wpływu oferty do Spółki.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2023 r. o godzinie 12.00. w siedzibie Spółki Operator ARP Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości.
 2. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wpłatę należy dokonywać na rachunek bankowy PKO PB nr konta: 48 1020 1013 0000 0602 0370 4335 nie później niż do dnia 28.09.2023 z tytułem przelewu: „Przetarg – działka nr 1/13 i działka nr 27/15, Poznań ul. Unii Lubelskiej”, przy czym termin wpłaty rozumiany jest jako termin zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Operator ARP Sp. z o.o.
 3. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia Składnika Aktywów Trwałych w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą w kwocie minimalnej określonej dla postąpienia w przetargu ustnym lub w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą o 1% w przetargu pisemnym.
 • Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.
 • Wadium wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia bez naliczania odsetek. Jeżeli wadium było wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w innej formie niż pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu pełnej ceny nabycia.
 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym lub którego oferta została przyjęta w przetargu pisemnym, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, liczonym od dnia doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o, odpowiednio: przybiciu, wyborze oferty.
 1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż Nabywca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości, jest obowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej cenie nabycia, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 • W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę nabycia, prowadzący przetarg pisemny informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku obecności wszystkich oferentów, prowadzący przetarg pisemny kontynuuje przetarg w formie licytacji.
 • Warunkiem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego jest uzyskanie przez Sprzedającego zgód korporacyjnych.
 • Nabywca obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sprzedaży Nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępnym pod linkiem:

  Regulamin sprzedaży nieruchomości 20.01.2021

 • Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej uzyskać można pod numerem telefonu: 663 663 978 lub mailowo: mwojtczak@operatorarp.pl