Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty na zdefiniowanie przebiegu wybranych procesów biznesowych oraz przygotowanie odpowiednich procedur i instrukcji

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7.

Szczegółowe informacje:

Telefon 609 018 567 Email ggrotek@operatorarp.pl

Spółka Operator ARP Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zdefiniowanie przebiegu wybranych procesów biznesowych oraz przygotowanie odpowiednich procedur i instrukcji opisujących poszczególne kroki w procesach biznesowych wraz z przypisaniem odpowiedzialności za ich realizację.

W związku z dynamicznym rozwojem i planowanym rozszerzeniem zakresu działalności, Operator ARP Sp. z o.o. („Spółka”) poszukuje eksperta, który wesprze organizację w zdefiniowaniu przebiegu wybranych procesów oraz przygotuje odpowiednie procedury i instrukcje opisujące poszczególne kroki w procesach biznesowych wraz z przypisaniem odpowiedzialności za ich realizację.

Planowany zakres prac obejmie następujące procesy:

 • Proces inwestycyjny, w tym w szczególności:
  • poszukiwanie i analiza potencjalnych projektów wraz z przygotowaniem modelu operacyjnego i finansowego inwestycji,
  • decyzja inwestycyjna dot. realizacji projektu podejmowana przez osoby decyzyjne,
  • zapewnienie finansowania inwestycji (środki własne/ finansowanie zewnętrzne),
  • planowanie projektu i wybór partnerów/wykonawców do realizacji projektu,
  • przygotowanie projektu, uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń,
  • realizacja i formalny odbiór inwestycji,
  • komercjalizacja projektu zgodnie z założonym modelem (wynajem/sprzedaż),
  • rozliczenie finansowe inwestycji.
 • Proces zarządzania inwestycjami, w tym w szczególności:
  • Zarządzanie komercyjne nieruchomością – koncepcja i strategia komercjalizacji, poszukiwanie najemców, podpisanie i zarządzanie umowami, działania marketingowe, etc.
  • Zarządzanie operacyjne – utrzymanie infrastruktury, zapewnienie usług wspierających, zapewnienie wymaganych przeglądów i pozwoleń, nadzór nad dokumentacją, kontakt z najemcami, zarządzanie awariami w strukturze rozporoszonej etc.
  • Zarządzanie finansowe – proces fakturowania i windykacji, rozliczanie mediów, opłat i podatków, budżet operacyjny i inwestycyjny, raportowanie danych finansowych.
 • Proces zakupowy (zakupy operacyjne i administracyjne).
 • Wsparcie finansowe, prawne, administracyjne, IT, inne.

Termin realizacji oferty: Oczekujemy, że oferta będzie realizowana w okresie 2 sierpnia 2021 – 20 października 2021.

Zainteresowanych oferentów prosimy o przesłanie ofert do 19 lipca 2021 do godziny 12:00.

Oferta powinna zawierać:

 • Opis doświadczenia, wraz ze wskazaniem podmiotów, w których oferent wykonał porównywalny zakres prac,
 • Wskazanie osób dedykowanych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z opisem ich doświadczenia,
 • Proponowaną cenę netto i brutto,
 • Projekt umowy,
 • Oświadczenie o posiadaniu zasobów do wykonania przedmiotu zamówienia we wskazanym terminie.

Oferty prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: ggrotek@operatorarp.pl

Oferta dla swojej ważności powinna być podpisana przez osoby do tego upoważnione i przesłana w pliku zabezpieczonym hasłem. Hasło do oferty prosimy przesłać w odrębnej wiadomości.

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Operator ARP Sp. z o.o. ma prawo swobodnego wyboru Oferty, bez prezentowania żadnemu podmiotowi składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia postępowania rozpoczętego niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Spółka Operator ARP Sp. z o.o. o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego poinformuje tylko podmiot, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Grzegorza Grotka: tel. 609 018 567, mail: ggrotek@operatorarp.pl

Zaproszenie do złożenia oferty do pobrania w wersji elektronicznej

Najnowsze ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy

Operator ARP Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr OPARP/PP/1/2021 w sprawie wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy.