Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu pisemnym – Kompleks nr 17 w Częstochowie

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 (34) 323 06 54 Email poczta@operatorarp.pl

 1. Sprzedający: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
 2. Prowadzący przetarg: Operator APR Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa nr 11
 3. Forma przetargu: Przetarg pisemny
 4. Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 16/22, 16/23, 16/25, 16/26, 16/28, 16/31, 16/32 obręb 228 o powierzchni łącznej 21,2569 ha, położona w Częstochowie w rejonie ulicy Legionów.
 • Operator ARP Sp. z o.o. dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących jedną bądź kilka odrębnych działek gruntu z wyłączeniem działki nr 16/26, która musi stanowić jedną nieruchomość wraz z działką nr 16/28.
 1. Cena wywoławcza netto:

  Lp.

  Numer działki/nieruchomość

  Powierzchnia [ha]

  Cena wywoławcza

  [zł netto]

  Jednostkowa cena wywoławcza

  [zł netto] /m2

  1 Nieruchomość (działki nr 16/22, 16/23, 16/25, 16/26, 16/28, 16/31, 13/32) 21,2569 8 000 000,00 37,63

  Dla ofert częściowych

  1 Działka nr 16/22 5,1901 1 920 337,00 37,00
  2 Działka nr 16/23 3,8027 1 559 107,00 41,00
  3 Działka nr 16/25 3,7557 1 539 837,00 41,00
  4 Działka nr 16/26 oraz 16/28 4,5689 1 873 249,00 41,00
  5 Działka nr 16/31 1,0001 400 040,00 40,00
  6 Działka nr 16/32 2,9394 1 205 154,00 41,00
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości.
  Numer działki Powierzchnia [ha] Wadium [zł]
  16/22 5,1901 192 033,70
  16/23 3,8027 155 910,70
  16/25 3,7557 153 983,70
  16/26 3,9332 187 324,90
  16/28 0,6357
  16/31 1,0001 40 004,00
  16/32 2,9394 120 515,40
  Nieruchomość w całości 21,2569 800 000,00
 3. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy PKO PB nr konta: 48 1020 1013 0000 0602 0370 4335 nie później niż do dnia 28.06.2021 r. tytułem przelewu: „Przetarg – Kompleks nr 17 / Nr działki”, przy czym termin wpłaty rozumiany jest jako termin zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Operator ARP Sp. z o.o.
 4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia Składników Aktywów w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą w kwocie minimalnej określonej dla postąpienia w przetargu ustnym lub w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą o 1% w przetargu pisemnym.
 5. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.
 6. Wadium wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia bez naliczania odsetek.
 7. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym lub którego oferta została przyjęta w przetargu pisemnym, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, liczonym od dnia doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o, odpowiednio: przybiciu, wyborze oferty.
 8. Nieruchomość można oglądać codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00 od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 28.06.2021 r.
 9. Oferty (z dopiskiem „Oferta kupna Kompleks nr 17 – nie otwierać do 29.06.2021 r. do godziny 10.00”) należy dostarczyć do sekretariatu Operator ARP Oddział w Częstochowie bądź przesłać na adres: 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa 11, w terminie do dnia 28.06.2021 r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu oferty do spółki.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2021 r. o godzinie 10.00. w siedzibie Oddziału w Częstochowie Operator ARP Sp. z o.o. , 42-202 Częstochowa, ul Koksowa nr 11.
 11. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż Nabywca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości, jest obowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej cenie nabycia, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 12. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę nabycia, prowadzący przetarg pisemny informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku obecności wszystkich oferentów, prowadzący przetarg pisemny kontynuuje przetarg w formie licytacji.

Najnowsze ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy

Operator ARP Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr OPARP/PP/1/2021 w sprawie wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy.