Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Ogłoszenie sprzedaży Hali logistyczno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o powierzchni użytkowej 10 904,70 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położoną w Częstochowie

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Częstochowa ul. Kucelińska nr 18

Szczegółowe informacje:

Telefon +48 34 323 06 54, 661 691 707 Email poczta@operatorarp.pl gkowalczyk@operatorarp.pl

 1. Sprzedający: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
 2. Prowadzący przetarg: Operator APR Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa nr 11
 3. Forma przetargu: Przetarg pisemny.
 4. Cena wywoławcza netto: 23.500.000,00 zł
 5. Wadium: 2.350.000,00 zł
 6. Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 9/2, 9/42, 9/43 obręb 302 o powierzchni łącznej 3,3544 ha wraz z prawem własności budynku hali logistyczno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o powierzchni użytkowej 10 904,70 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położoną w Częstochowie przy ulicy Kucelińskiej nr 18.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta  Częstochowa.
– Przeznaczenie terenu według obowiązującego na tym obszarze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy symbol: UP – zabudowa usługowa z produkcją

Szczegółowy opis przedmiotowej nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Nieruchomość można oglądać codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00 od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 29.07.2021 r.
 2. Oferty (z dopiskiem „Oferta CPP Kucelin nie otwierać do 03.08.2021 r. do godziny 11.00”) należy dostarczyć do sekretariatu Operator ARP Oddział w Częstochowie bądź przesłać na adres: 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa 11, w terminie do dnia 02.08.2021 r. Decyduje data wpływu oferty do spółki.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2021 r. o godzinie 11.00. w siedzibie Oddziału w Częstochowie Operator ARP Sp. z o.o. , 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa nr 11.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości.
 5. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy PKO PB nr konta: 48 1020 1013 0000 0602 0370 4335 nie później niż do dnia 00.00.2021 r. tytułem przelewu: „Przetarg – CPP Kucelin”, przy czym termin wpłaty rozumiany jest jako termin zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Operator ARP Sp. z o.o.
 6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia Składnika w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą w kwocie minimalnej określonej dla postąpienia w przetargu ustnym lub w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą o 1% w przetargu pisemnym.
 7. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.
 8. Wadium wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia bez naliczania odsetek.
 9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym lub którego oferta została przyjęta w przetargu pisemnym, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, liczonym od dnia doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o, odpowiednio: przybiciu, wyborze oferty.
 10. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż Nabywca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości, jest obowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej cenie nabycia, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 11. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę nabycia, prowadzący przetarg pisemny informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku obecności wszystkich oferentów, prowadzący przetarg pisemny kontynuuje przetarg w formie licytacji.

 

Załącznik nr 1 – Opis nieruchomości CPP KUCELIN

 

Najnowsze ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy

Operator ARP Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr OPARP/PP/1/2021 w sprawie wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy.