Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla budynku usługowo-biurowego we Włocławku

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Włocławek
Telefon OPARP/DS/4/2021

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 601 891 878 Email dsiarkowski@operatorarp.pl

Operator ARP Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na wybór wykonawcy który opracuje wielobranżową dokumentację projektową i uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wykona pełną dokumentację przetargową i wykonawczą, umożliwiającą budowę budynku  biurowo-usługowego w konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, na nieruchomości zlokalizowanej we Włocławku, na działce o nr ewid. gruntu 12/27, obręb Włocławek KM 75, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i makietą architektoniczną inwestycji.

  1. Termin złożenia ofert do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 12.00.
  2. Wymagane wniesienie wadium w wysokości 20 000 zł
  3. Dodatkowa dokumentacja zostanie udostępniona po złożeniu Zobowiązania do zachowania poufności (którego wzór stanowi Załącznik nr 9) oraz po przedstawieniu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub dokumentu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty niezbędne do udostępnienia dodatkowej dokumentacji Zamawiającego należy składać na adres email: dsiarkowski@operatorarp.pl

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zamieszczona w poniższych linkach:

Zapytanie ofertowe nr OPARP_DS_4_2021

Załącznik nr 1 – OPZ_rew.1

Załącznik nr 1A – Wytyczne do koncepcji

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz opracowanych projektów

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenia osób

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o sytuacji ekonomiczno – finansowej

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie do zachowania poufności

Załącznik nr 10 – Lista dokumentów do przekazania Oferentom

Załącznik nr 11 – Klauzula Informacyjna

 

UWAGA

Zestawienie zmian w załącznikach z dn.14.01.2021r

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy