Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu SSP w budynku Euromedicus w Gdyni

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Gdynia ul. Czechosłowacka 3
Telefon OPARP/DS/40/2021

Szczegółowe informacje:

Telefon 601 891 878 Email dsiarkowski@operatorarp.pl

Operator ARP Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Euromedicus w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, wraz z dokumentacją powykonawczą.

  1. Termin złożenia ofert do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00.
  2. Dodatkowa dokumentacja zostanie udostępniona po złożeniu Zobowiązania do zachowania poufności (którego wzór stanowi Załącznik nr 2).

Dokumenty niezbędne do udostępnienia dodatkowej dokumentacji Zamawiającego należy składać na adres email: dsiarkowski@operatorarp.pl

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zamieszczona w poniższych linkach:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – Formularz ofertowy

Załącznik 2 – Zobowiązanie do zachowania poufności

Załącznik 3 – Klauzula Informacyjna

Najnowsze ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy