Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla budynku usługowo-biurowego w Stalowej Woli

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Stalowa Wola (skrzyżowanie ulic Okulickiego i Floriańskiej)

Szczegółowe informacje:

Telefon +48 601 891 878 Email dsiarkowski@operatorarp.pl

Operator ARP Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz spółki Fabryka-Urbi Ferro Sp. z o.o., (dalej jako „Zamawiający”), zaprasza do złożenia oferty na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie pełnej dokumentacji przetargowej i wykonawczej, umożliwiającej budowę budynku  biurowo-usługowego w konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, na nieruchomości zlokalizowanej w Stalowej Woli przy  ul. Okulickiego i ul. Floriańskiej, na działkach o nr ewid. gruntu 800/44 i 800/50, obręb 0003, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i makietą architektoniczną inwestycji.

  1. Termin złożenia ofert do dnia 15 grudnia do godz. 12.00.
  2. Wymagane wniesienie wadium w wysokości 20 000 zł
  3. Dodatkowa dokumentacja zostanie udostępniona po złożeniu Zobowiązania do zachowania poufności (którego wzór stanowi Załącznik nr 9) oraz po przedstawieniu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub dokumentu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż
    3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty niezbędne do udostępnienia dodatkowej dokumentacji Zamawiającego należy składać na adres email: dsiarkowski@operatorarp.pl lub pbebas@operatorarp.pl

Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami została zamieszczona w poniższych linkach:

Zapytanie' Ofertowe doprecyzowanie

Załącznik' nr 1 – OPZ zmiana rew3

Załącznik' nr 1A – Wytyczne do koncepcji zmiana

Załącznik' nr 2 – Formularz Ofertowy uzupełnienie rew2

Załącznik' nr 3 – IPU

Załącznik' nr 4 – Wykaz opracowanych projektów

Załącznik' nr 5 – Wykaz osób

Załącznik' nr 6 – Oświadczenia osób

Załącznik' nr 7 – Oświadczenie o sytuacji ekonom. finans.

Załącznik' nr 8 – Oświadczenie o dokonaniu wizji lok.

Załącznik' nr 9 – Zobowiązanie do zachowania poufności

Załącznik' nr 10 – Lista dokumentów do przekazania

Załącznik' nr 11 – Klauzula Informacyjna

Najnowsze ogłoszenie

Wykonanie Hali Namiotowej

Operator ARP Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na wybór Wykonawcy ,który kompleksowo zaprojektuje i wykona prace budowlane związane z budową hali namiotowej ,na dz. o nr ewid. gr 1656/2 przy ul. Towarowej w Świdnicy