Facebook Linkedin

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na dokończenie prac budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy i adaptacji 3 piętra w budynku przychodni Euromedicus przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na zakład opiekuńczo-leczniczy.

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon Gdynia ul. Czechosłowacka 3

Szczegółowe informacje:

Telefon +48601891878 Email dsiarkowski@operatorarp.pl

 Zaproszenie do złożenia oferty

Zarząd Spółki Operator ARP Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na Dokończenie prac budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy i adaptacji 3 piętra w budynku przychodni Euromedicus przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni na zakład opiekuńczo-leczniczy. 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa kompleksowego dokończenia robót wykończeniowych 3. Piętra w budynku Euromedicus przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni.   

  1. Szczegółowy zakres prac zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz inwentaryzacją terenu budowy.

 Rozpatrywane będą  tylko kompleksowe oferty.

 Termin składania ofert: 26.07.2021, godzina 12.00.

 Oczekiwany Termin realizacji do 31.08.2021r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty prosimy przesyłać na wskazane adresy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku formy pisemnej na adres korespondencyjny Zlecającego. W  formie elektronicznej adres: dsiarkowski@operatorarp.pl

Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Operator ARP Sp. z o.o. ma prawo swobodnego wyboru Oferty bez prezentowania żadnemu podmiotowi składającemu Ofertę jakiegokolwiek uzasadnienia dotyczącego wyboru danej Oferty lub unieważnienia postępowania rozpoczętego niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Spółka Operator ARP o wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego poinformuje tylko podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Dominik Siarkowski tel.601 891 878,
email:  dsiarkowski@operatorarp.pl

W zaproszeniu ofertowym wyszczególniono prace budowlane, w załącznikach z przedmiarem znajdują się ilości.

Pod linkiem znajdują się

Dokumentacja projektowa: https://cloud.arpinf.pl/s/RW7K7tzirnQzyfZ

Dokumentacja fotograficzna:  https://cloud.arpinf.pl/s/2soTZB4k6t5qbzL

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 -Oświadczenie o dokonaniu wizji

Załącznik nr 4 – Klauzula Informacyjna

UWAGA:

  1. Zmiana terminu składania ofert do dnia 26.07.2021r. (aktualizacja na dzień 19.01.2021)
  2. Uzupełniono zapytanie ofertowe o Załączniki od nr 1 do nr 4. (na dzień 16.07.2021)
  3. Uzupełniono dokumentacje projektową zawartą w linku „Dokumentacja projektowa” (na dzień 16.07.2021)
  4. Składana Oferta powinna zawierać wszystkie załączniki od nr 1 do nr 4. (aktualizacja na dzień 16.07.2021)

 

Najnowsze ogłoszenie

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy

Operator ARP Sp. z o.o. ogłasza postępowanie nr OPARP/PP/1/2021 w sprawie wyboru Wykonawcy robót remontowych w budynku produkcyjno-magazynowym Hala P-4 przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy.