02.10.2019

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych

 Zarząd Spółki Operator ARP Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert

 

na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie za rok 2019 i 2020, przy czym sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok powinno nastąpić w terminie do dnia 10.02.2020 r.

 

Termin składania ofert: do dnia 16.10.2019 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania ofert: siedziba Spółki – 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7.

 

Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie:

„NIE OTWIERAĆ - OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA ROK 2019 i 2020.”

 

Oferta musi zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 3. Cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania sprawozdań finansowych wraz z terminem i formą płatności.
 4. Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 5. Metody i terminy badania sprawozdania finansowego.
 6. Aktualny odpis z rejestru sądowego.
 7. Wykaz badanych podmiotów z ostatnich 3 lat.
 8. Kserokopię dokumentu potwierdzającego informację o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Oferta powinna uwzględniać oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

 1. Przeprowadzenie badania wstępnego.
 1. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu w formie tzw. listu intencyjnego informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 2. Uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania i jego wyników, na ich zaproszenie.

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 

Rada Nadzorcza Operator ARP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Organizacyjnym Spółki u Pana Mariusza Sławińskiego:

tel. (22) 358 55 10 .

 

Inne zamówienia

Zobacz wszystkie