Regulamin

I Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.opratorarp.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Operator ARP Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00 – 236 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203884, NIP: 5213286448, REGON 015710840 (dalej: Operator ARP).
 2. Serwis skierowany jest do wszystkich podmiotów zainteresowanych kupnem, sprzedażą bądź wynajmem lub dzierżawą nieruchomości.
 3. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 II Zakres usług świadczonych w Serwisie i warunki korzystania Usług
 

 1. OPERATOR ARP poprzez Serwis:
 2. umożliwia Użytkownikom przeglądanie ofert sprzedaży, wynajmu, dzierżawy nieruchomości prezentowanych przez Operatora ARP i wyszukiwanie ofert sprzedaży, wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości według wybranych kryteriów, tj. kryterium: nieruchomość do sprzedaży bądź wynajmu/dzierżawy („chcę kupić/chcę wynająć”), kryterium: rodzaju nieruchomości (mieszkanie/lokal użytkowy/dom/działka/obiekt komercyjny), kryterium: cena według podanych przedziałów, kryterium: metrażu według podanych przedziałów do wyboru;
 3. umożliwia kontakt z Operatorem ARP poprzez pocztę elektroniczną z użyciem zamieszczonego w Serwisie formularza kontaktowego;
 4. umożliwia korzystanie z usługi Newsletter (dalej: „Usługa newsletter”).

 

 1. Poprzez Serwis nie dochodzi bezpośrednio do zawarcia żadnej umowy pomiędzy Oparatorem ARP, a Użytkownikiem.

 

 1. Usługa przeglądania ofert i wyszukiwania ofert
  • Przeglądanie ofert nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź wynajmu/dzierżawy oraz wyszukiwanie ofert jest dostępne bez ograniczeń dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji (Użytkownicy).
  • Przeglądanie ofert oraz wyszukiwanie ofert według wybranych kryteriów jest bezpłatne tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Operatora ARP.
  • Przeglądanie ofert oraz wyszukiwanie ofert według podanych kryteriów nie wymaga podania przez Użytkowników żadnych danych, w tym danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że Serwis wykorzystuje pliki Cookies zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wyszukiwanie ofert według podanych kryteriów wymaga jedynie zaznaczenia odpowiedniego kryterium spośród wskazanych w Serwisie.

 

 1. Usługa kontaktu poprzez formularz kontaktowy
  • Usługa umożliwiająca kontakt z Operatorem ARP poprzez formularz kontaktu zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt” dostępna jest bez ograniczeń dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji (Użytkownicy).
  • Usługa jest bezpłatna tj. nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Operatorem ARP.
  • Usługa umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań skierowanych do Operator ARP poprzez korespondencję mailową w zakresie dotyczącym świadczonych przez Operatora ARP usług pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu i wynajmu/dzierżawy lokali, a także doradztwa w zakresie rynku nieruchomości i planowania przestrzennego, z wykorzystaniem zamieszczonego w Serwisie formularza.
  • Korzystanie z usługi rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia wypełniania formularza kontaktowego.
  • Celem skorzystania z usługi Użytkownik musi w pierwszej kolejności wypełnić należycie formularz kontaktowy zamieszony w Serwisie podając takie dane jak: imię,, telefon, adres e-mail. Podanie tych danych jest konieczne do korzystania z usługi. Dodatkowo dobrowolnie Użytkownik może podać inne dane takie jak adres i nazwę miejscowości zamieszkania. Ponadto w formularzu należy wpisać pytanie do Operatora ARP, które zastrzega, iż nie odpowiada w żaden sposób na maile w przypadku braku zawarcia pytania w formularzu, bądź zawarcia pytania nie związanego z zakresem działalności Operatora ARP.
  • Przed wysłaniem formularza Użytkownik poproszony zostanie o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Brak akceptacji Regulaminu bądź brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usługi.
  • Dane osobowe podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego zapisywane są na listę mailingową, której właścicielem jest Operator ARP, a po zakończeniu kontaktu z danym Użytkownikiem dane Użytkownika są usuwane.

 

 1. Usługa/zakładka „Strefa Inwestora”:
  • Usługa pozwala Użytkownikom na zgłoszenie oferty nabycia/najmu/dzierżawy nieruchomości poprzez formularze zamieszczone w Serwisie, przy czym przewidziana jest możliwość zgłoszenia oferty wstępnej oraz oferty właściwej. Dla złożenia oferty może być konieczne złożenie dodatkowych dokumentów wskazanych w Strefie Inwestora.
  • Usługa „Strefa Inwestora” dostępna jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wszelkich innych podmiotów i instytucji, uprawnionych do nabywania nieruchomości, której dotyczy oferta lub jej wynajęcia/dzierżawy bądź osób posiadających pełnomocnictwo do zawierania tego rodzaju umów.
  • Rozpoczęcie korzystania z usługi rozpoczyna się z momentem rozpoczęcia wypełniania formularza.
  • Celem skorzystania z usługi Użytkownik musi w pierwszej kolejności wypełnić dostępne na stronie formularze podając następujące dane: rodzaj oferty (wstępna/właściwa, określenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż, na wynajem/dzierżawę, proponowaną cenę), lokalizację, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon kontaktowy. Opcjonalnie w formularzu Użytkownik może zmieścić uwagi dodatkowe.
  • Przed wysłaniem formularza Użytkownik poproszony zostanie o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Brak akceptacji Regulaminu bądź brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usługi.
  • Przesłanie formularza nie wiąże się dla Użytkownika z żadną opłatą na rzecz Operatora ARP.
  • Wysłanie formularza nie stanowi zawarcia jakiejkolwiek umowy pośrednictwa lub innej o podobnym charakterze, jak również nie stanowi obowiązku nawiązania przez Operatora ARP kontaktu z osobą składającą ofertę, jak również zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy sprzedaży/wynajmu/dzierżawy. Umowa taka może być zawarta wyłącznie po ustaleniu jej warunków i podpisaniu w formie właściwej przez osobę uprawnioną zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
  • Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym w formie elektronicznej przechowywane są do 6 miesięcy.
  • Operator ARP zastrzega sobie prawo do nie podjęcia kontaktu w przypadku posiadania informacji, iż formularz został wysłany przez osobę nieuprawnioną, bądź gdy podany w formularzu numer telefonu okaże się nieprawidłowy lub treść informacji nie jest związana z działalnością Operatora ARP.

 

 1. Usługa Newsletter świadczona jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  • Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania Newslettera.
  • Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi od osób zainteresowanych pozyskane zostają nazwy adresów poczty
  • Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
  • Uzytkownik dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie przez niego informacji handlowych od Serwisu drogą elektroniczną, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
  • Aby otrzymywać Newsletter należy wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz „Zapisz się do newslettera”:
 2. w pole o nazwie „e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłany ma być Newsletter. Wpisany adres e- mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą̨ do osób dokonujących rejestracji.
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operator ARP, z siedzibą w Warszawie, w celu korzystania z prowadzonej przez Operatora ARP usługi Newsletter. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez klikniecie na znajdujące się̨ przy akceptowanej treści 
pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji.
 4. wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora ARP informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail poprzez klikniecie na znajdujące się̨ przy akceptowanej treści 
pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji.
 5. Użytkownik, w dowolnym momencie, ma możliwość dokonania zmiany bądź
usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
 6. W celu zmiany nazwy e-mail, na który ma być przesyłany Newsletter należy przesłać nowy adres e-mail na …………………..pl.
 7. W celu usunięcia konta e-mail z bazy subskrybentów Newsletter należy wysłać email z rezygnacją na adres e-mail ……………………../ kliknąć przycisk o nazwie „Kliknij aby wypisać się̨ z Newsletter”. Czynność ta spowoduje usuniecie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji Newsletter.
 8. Administratorem danych jest Operator ARP Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00 – 236 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203884, NIP: 5213286448, REGON 015710840., zgodnie z pkt VIII niniejszego Regulaminu.

 

 

III. Zaprzestanie korzystania z Usług

 1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług oferowanych przez Serwis w każdym czasie.

 

 1. Wymagania techniczne
 2. Korzystanie z usług w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do komputera z dostępem do Internetu, przeglądarką internetową oraz czynnej i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 4. a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, lub

 

 1. Obowiązki Użytkownika
 2. Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik korzystający z Usług oferowanych w Serwisie ma obowiązek podawać dane zgodne ze stanem faktycznym. Operator ARP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych bądź sprzecznych z prawem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie, ani w żaden sposób przekazywać za pośrednictwem Serwisu treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź naruszających jakiekolwiek chronione prawem dobra osób trzecich, w tym dobra osobiste bądź prawa własności intelektualnej. Użytkownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu przez Użytkownika.
 5. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu, żadnej jego części, ani żadnej funkcjonalności Serwisu w sposób naruszający dobre imię, renomę lub interes Operatora ARP. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób, który w jakikolwiek sposób mógłby utrudnić jego funkcjonowanie.
 6. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, a także szata graficzna Serwisu oraz poszczególnych jego części są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób poza normalnym przeznaczeniem Serwisu, bez pisemnej zgody Operatora ARP.

 

 1. Odpowiedzialność Operatora ARP
 2. Operator ARP wszystkie swoje usługi świadczy dokładając należytej staranności, z uwzględnieniem jej profesjonalnego charakteru.
 3. Operator ARP nie ponosi odpowiedzialności za:
 • naruszenie prawa przez Użytkownika Serwisu w związku z korzystaniem Serwisu,
 • czasowy brak dostępu do Serwisu z powodu działania siły wyższej, w szczególności z powodu utrudnień w dostępie do sieci Internet spowodowanych po stronie dostawców internetowych.

 

VII. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Użytkownik chce złożyć reklamację odnośnie usług oferowanych w Serwisie, może to uczynić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres ………………… W reklamacji należy wskazać reklamowaną usługę oraz opisać szczegółowo zaistniały problem.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie mu informacji na adres e-mail przesłany na adres poczty elektronicznej podany w toku rejestracji.

 

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator ARP Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętojerska 5/7, 00 – 236 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000203884, NIP: 5213286448, REGON 015710840 . Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, …………….) zbierane są w celu odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym oraz dla realizacji Usługi Newsletter. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. usług.
 3. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z RozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 1. Pliki cookies
 2. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego różne strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na używanie plików cookies w Serwisie. Szczegółowe zasady korzystania z plików cookies znajdując się

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Użytkownik korzystając z usług w Serwisie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na związanie jego postanowieniami. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:

–  zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

–  do korzystania z Serwisu przystąpił dobrowolnie

–  dane podane w toku rejestracji są zgodne z prawdą i zostały podane w sposób zgodny z prawem, nie naruszający w żaden sposób dóbr osób trzecich

 1. Operator ARP ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Użytkowników poprzez informację powszechnie dostępną w Serwisie na 30 dni przed wejściem zmian w życie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002r. świadczeniu usług droga elektroniczną.