Facebook Linkedin

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W JAWORZNIE, UL. ROZWOJOWA

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 601 945 839 Email poczta@operatorarp.pl

Kontakt do zarządcy nieruchomości: tel. +48 691 791 335, e-mail: sbura@operatorarp.pl

 

 1. Sprzedający: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7
 2. Prowadzący przetarg: Operator ARP Sp. z o.o. Oddział Regionalny w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa nr 11.
 3. Forma przetargu: Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji.
 4. Przedmiot przetargu ustnego: Prawo własności nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,8744 ha położonej w Jaworznie przy ulicy Rozwojowej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych:
 • 3833/545, obręb Jeleń, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie, V Wydział ksiąg wieczystych prowadzi KW nr KA1J/00044638/2,
 • 3828/49, obręb Jeleń , dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie, V Wydział ksiąg wieczystych prowadzi KW nr KA1J/00031772/9,
 • 3828/52, obręb Jeleń, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie, V Wydział ksiąg wieczystych prowadzi KW nr KA1J/00048922/8.
 1. Cena wywoławcza netto: 3.050.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 2. Wadium: 305.000,00 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy złotych 00/100)
 3. Wysokość postąpienia: 30.500,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100)
 4. Wizja lokalna nieruchomości możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym +48 601 945 839.
 5. Przetarg ustny odbędzie się siedzibie prowadzącego przetarg tj. w Częstochowie, ul. Koksowa 11, w dniu 09.04.2024 roku, o godzinie 10:00.
 6. Warunkiem przystąpienia do publicznej licytacji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości.
 7. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy PKO PB nr konta: 48 1020 1013 0000 0602 0370 4335 nie później niż do dnia 05.04.2024 r. tytułem przelewu: „Przetarg – działki Jaworzno”, przy czym termin wpłaty rozumiany jest jako termin zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Operator ARP Sp. z o.o.
 8. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje ceny nabycia Składnika w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą w kwocie minimalnej określonej dla postąpienia w przetargu ustnym.
 9. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.
 10. Wadium wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia bez naliczania odsetek.
 11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, liczonym od dnia doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o, odpowiednio: przybiciu oferty.
 12. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż Nabywca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości, jest obowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej cenie nabycia, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 13. Warunkiem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego jest uzyskanie przez Sprzedającego zgód korporacyjnych.
 14. Nabywca obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sprzedaży Nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej uzyskać można pod numerem telefonu: 34 323 06 54 lub +48 601 945 839

Regulamin Sprzedaży Nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o. pod linkiem: Regulamin sprzedaży nieruchomości