Facebook Linkedin

Sprzedaż nieruchomości – Kompleks nr 16 część przemysłowa, Częstochowa w rejonie ul. Legionów -7,5006 ha

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 601 945 839 Email lmieszkienas@operatorarp.pl

Spółka Operator ARP oferuje nieruchomość gruntowa położona w Częstochowie w rejonie ulicy Legionów stanowiącą:

– prawo użytkowania wieczystego działki nr 49 obręb 302 o powierzchni 5,0057 ha;

– prawo użytkowania wieczystego działki nr 16/52 obręb 228 o powierzchni 1,9682 ha;

– prawo własności działki nr 5 obręb 302 o powierzchni 0,2694 ha;

– prawo własności działki nr 6 obręb 302 o powierzchni 0,1864 ha;

– prawo własności działki nr 7 obręb 302 o powierzchni 0,0709 ha;

Łączna powierzchnia nieruchomości stanowiącej ww. działki: 7,5006 ha

 

Przeznaczenie terenu wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy:

PU zabudowa produkcyjno-usługowa

 1. Kierunki podstawowe:
 2. a) tereny produkcyjne;
  b) tereny zabudowy usługowej (z wyłączeniem usług związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży), w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zgodnie z wyznaczonymi granicami, parki logistyczne;
  c) gospodarowanie odpadami;
  d) urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (z wyjątkiem elektrowni wiatrowych) o mocy przekraczającej 100 kW.
 3. Kierunki dopuszczalne:
 4. a) usługi (z wyłączeniem usług związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży);
  b) lokale mieszkalne (służebne w stosunku do prowadzonej działalności);
  c) parkingi wielopoziomowe.

 

 • Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Legionów.

Dostęp do bocznicy kolejowej.