Facebook Linkedin

Sprzedaż nieruchomości – Kompleks nr 17, Częstochowa w rejonie ul. Legionów – 21,2569 ha

Operator ARP Sp. z o.o.
Telefon

Szczegółowe informacje:

Telefon + 48 601 945 839 Email lmieszkienas@operatorarp.pl

Spółka Operator ARP oferuje nieruchomość gruntowa położona w Częstochowie w rejonie ulicy Legionów stanowiącą prawo użytkowania:

– działki nr 16/31 obręb 228 o powierzchni 1,0001 ha;

– działki nr 16/32 obręb 228 o powierzchni 2,9394 ha;

– działki nr 16/22 obręb 228 o powierzchni 5,1901 ha;

– działki nr 16/23 obręb 228 o powierzchni 3,8027 ha;

– działki nr 16/25 obręb 228 o powierzchni 3,7557 ha;

– działki nr 16/26 obręb 228 o powierzchni 3,9332 ha;

– działki nr 16/28 obręb 228 o powierzchni 0,6357 ha;

 

Łączna powierzchnia nieruchomości stanowiącej ww. działki: 21,2569 ha

 

Przeznaczenie terenu wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy:

PU zabudowa produkcyjno-usługowa (ok. 85% powierzchni gruntu),

ZR – obszary zieleni rekreacyjnej (ok. 10% powierzchni gruntu),

 

Przeznaczenie części terenu wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowa:

ZL – lasy (ok. 5% powierzchni gruntu)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Lubliniec – Częstochowa – odcinek II.

Uchwała 613/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r.

  • pośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Legionów w Częstochowie
  • dostęp do bocznicy kolejowej;